Konwój wartości pieniężnych realizują uzbrojeni kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej.

 

Do konwojowania wartości pieniężnych możemy zaliczyć:
– krajowe i zagraniczne znaki pieniężne,
– czeki, z wyjątkiem czeków zakreślonych, skasowanych lub opatrzonych indosem pełnomocniczym,
zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa”, „należność do inkasa” lub inną o podobnym
charakterze,
– weksle, z wyjątkiem weksli opatrzonych indosem pełnomocniczym zawierającym wzmiankę „wartość do inkasa” lub inną o podobnym charakterze,
– inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę,
– złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne i perły, a także platynę i inne metale z grupy platynowców, z wyjątkiem przedmiotów będących muzealiami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.)

 

Konwój wartości pieniężnych jest wykonywany zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia oraz
z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.